پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین - دانلود
پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین
پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین

پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین

پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین بررسی پروژه تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و یحیی احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاورپوینت پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران طرح امام تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول زاده به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند زاده چشم انداز توسعه شهر کرمان طرح زاده تفصیلی کامل شهر مشهد یحیی نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان طرح یحیی جامع شهر کاشان بهسازی، مرمت امام و ساماندهی بافت تاریخی گرگان امام شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور پوینت مرمت کلات نادری مشهد پاورپوینت پاورپوینت حیاط خانه های گرگان امام پروژه کامل خانه باقری گرگان تحلیل فضای یحیی شهری میدان امام شاهرود مرمت معماری روستای زیارت گرگان پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح ورامین مرمت و احیاء مصلی مشهد طرح مرمت و بهسازی محله پاورپوینت چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی پاورپوینت گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو مرمت تبریز پاور پوینت ورامین حاشیه نشینی در شهر تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی امام محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان یحیی خانه کلبادی ساری طرح مرمت و احیای خانه رضا قلی نژاد یحیی گرگان ورامین پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء بازار آرادان گرمسار مرمت خانه امیر لطیفی گرگان خانه حاج محمد امام خوزینی گمیشان یحیی خانه فخرالدوله تهران مدرسه عمادیه مرمت گرگان پروژه کامل خانه بررسی فاطمی گرگان پروژه کامل خانه باقری یحیی گرگان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و ورامین احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت و امام احیای عمارت مسعودیه تهران طرح تفصیلی یحیی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای ورامین گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه شهر بررسی کرمان یحیی پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران طرح مرمت منظر شهری خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران ورامین به طور کامل دانلود بررسی طرح منظر زاده شهری نواب جدید پاورپوینت تحلیل فضای بررسی شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و بررسی گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح ورامین تفصیلی منطقه 5 تهران مطالعه، بررسی و تحلیل ورامین شهر طرقبه امام پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن بررسی 1395 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن بررسی در محله جویباره اصفهان مطالعه و طرح یحیی راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه پروژه تحلیل مرمت فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word طرح توسعه و زاده عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک امام تهران مطالعه و مستندنگاری امام کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت یحیی تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران یحیی تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع ورامین محلی محله قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی بررسی محله یوسف آباد تهران برنامه ریزی راهبردی امام توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران طراحی محله ای در یحیی لواسان (نجارکلا) تهران طرح ساماندهی بررسی حد فاصل شوش -بعثت تهران طرح امام جامع کامل شهر اصفهان بررسی کاروانسرای بررسی حاج رضا قزوین پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت ورامین فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی راهبردی توسعه بررسی اجتماع محلی محله سنگلج تهران تجزیه و تحلیل پاورپوینت فضای شهری میدان امام همدان پاور پوینت تحلیل پاورپوینت فضای شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل امام فضاهای شهری میدان تجریش تهران پاورپوینت بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی ، امام شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ ورامین شهر زابل دیتایل های مرمتی بناهای امام تاریخی گرگان پاورپوینت بررسي ورامین عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت برنامه یحیی ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بررسی بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت سیر تحول طراحی یحیی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل طراحی نظام پاورپوینت مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه اطلس کامل ژئوتوریسم استان پاورپوینت گلستان پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت در معماری بررسی سنتی گرگان پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه بررسی نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای مرمت کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه امام های کامل اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل فضای امام شهری بلوار جانبازان گرگان طرح هادی روستای قلعه قافه پایین امام شهرستان مینودشت بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی پاورپوینت سمنان طراحی واحد همسایگی (شهرک) مرمت در غرب شهرک خاوران تبریز طرح امام تفصیلی کامل شهر مشهد تحلیل فضای شهری یحیی میدان فردوسی تهران پاورپوینت مرمت ورامین خانه صاقی لاهیجان پروژه مستندنگاری و ساماندهی یحیی بافت تاریخی شیراز پاورپوینت مرمت امام خانه پروین اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به زاده همراه نقشه های کامل آن پاورپوینت حمام بررسی وزیری ساری بررسی مطالعه و مرمت خانه پاورپوینت شفیعی گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ مرمت از سال 84 تا 96 بازآفرینی شهر امام رشت سوال تخصصی امام دکتری شهرسازی 92با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی پاورپوینت 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 با پاورپوینت پاسخ تشریحی برنامه توسعه راهبردی، طرح CDS امام قزوین طرح جامع یحیی شهر قزوین پاورپوینت طراحی امام منظر شهر درگذر تاریخ ورامین پاورپوینت طرح جامع تهران بررسی طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران دانلود بررسی پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه بابلسر پاورپوینت بررسی بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش بررسی مشهد پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی ورامین مشهد طرح مرمت و بهسازی محله ورامین چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت و بررسی احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح ورامین جو تبریز پاور پوینت حاشیه نشینی در ورامین شهر تبریز ورامین پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان رساله موزه آب در قالب بررسی word پاورپوینت امام پیاده راه 15 خرداد تهران امام بررسی و شناخت بافت تاریخی روستای ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی یحیی پیاده راه محور هفده شهریور تهران پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی مرمت (ع) ورامین پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن پاورپوینت خانه کلبادی ساری پاور پوینت امام دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله ورامین درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء بازار آرادان امام گرمسار پاورپوینت مطالعه امام و شناخت محله سرچشمه گرگان پاورپوینت یحیی روش تحقیق در مطالعات شهری امام طرح جامع شهر کاشان ورامین شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد شناخت و تجزیه امام و تحلیل محله ملکش بجنورد نقشه اتوکدی مرمت طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه یحیی اتو کدی به علاوه مطالعات پاور پوینت نقش آب و فضای سبز مرمت در محیط های آموزشی نقشه ورامین اتوکد بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت حیاط خانه های بررسی گرگان پاورپوینت شهر مرمت جرجان پاورپوینت برج قابوس پاورپوینت گنبدکاووس امام پاور پوینت کلات نادری مشهد خانه امام امیر لطیفی گرگان خانه امام حاج محمد خوزینی گمیشان خانه فخرالدوله زاده تهران مدرسه بررسی عمادیه گرگان طرح هادی روستای کریمو مرمت شهرستان سرایان تحلیل فضای شهری میدان امام امام شاهرود معماری روستای زاده زیارت گرگان پروژه یحیی بازار تبریز پروژه پاورپوینت کامل خانه باقری گرگان دستورالعمل یحیی کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی اهمیت مرمت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه های سبز معرفی، مطالعه، زاده شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت یحیی تاریخی گرگان مطالعه پاورپوینت ، مستند نگاری و طرح ساختاری راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت باارزش روستای پاورپوینت فارسیان آزادشهر طرح تفصیلی کامل پاورپوینت شهر مشهد طرح جامع شهر کاشان زاده پاورپوینت پیاده راه 15 پاورپوینت خرداد تهران شناخت فضای شهری خیابان جنت بررسی مشهد پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای مرمت شهری محله نارمک تهران طرح تفصیلی مرمت منطقه 7 شهرداری تهران پاورپوینت حمام وزیری پاورپوینت ساری پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده یحیی علی (ع) طرح مرمت مرمت و احیای خانه رضا قلی نژاد گرگان امام پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس

شرح مختصر:این فایل حاوی مطالعه،بررسی و تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین می باشد که با فرمت ppt-قابل ویرایش  در ۵۴ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.بخشی از متناین بنا در جنوب شرقی ورامین در منطقه کهنه گل قرار گرفته است. تاریخ این بنا مربوط به سال ۷۰۷ هجری قمری است که دارای یک گنبد بزرگ آجری است. سبک معماری شباهت زیادی به مسجد جامع دارد.بنا شامل یک اتاق گنبد دار است دیوارمقبره های آن از خارج توسط یک سلسله اتاقهای کوتاه متعلق به دوره های بعد محاصره شده است. داخل صحن شجرنامه ای موجود است که نصب امامزاده را به امامزاده حسن میرساند.  تاریخچه بنابنای امام زاده یحیی در منطقه ی کهنه گل واقع شده و فاصله آن به خط مستقیم تا مسجد جامع بسیار کم (حدود یک کیلومتر) است .در گذشته راه وصول به بقعه راه باریکی بود که از میان مزارع گندم صیفیجات میگذشت ،( اما امروزه به علت توسعه شهر ورامین بنای امامزاده در داخل محدوده شهری قرار گرفته است. تزیینات گچبری و کاشیکاری های خود، اهمیتی جهانی دارد. در این بقعه، آرایه های گچبری وسعت زیادی از...

پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین پروژه تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین

دانلود شرح مختصر:این فایل حاوی مطالعه،بررسی و تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین می باشد که با...

این فایل حاوی مطالعه, بررسی و تحلیل مرمت امامزاده یحیی شهر ورامین می باشد که در قالب power point می باشد و یکی از بهترین فایل در معرفی و شناخت و برر پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین پروژه تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین

شرح مختصر:این فایل حاوی مطالعه،بررسی و تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین می باشد که با فرمت ppt-قابل ویرایش  در ۵۴ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.بخشی از متناین بنا در جنوب شرقی ورامین در منطقه...پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین پروژه تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین

پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین

شرح مختصر:

این فایل حاوی مطالعه،بررسی و تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین می باشد که با فرمت ppt-قابل ویرایش  در ۵۴ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

بخشی از متن

این بنا در جنوب شرقی ورامین در منطقه کهنه گل قرار گرفته است. تاریخ این بنا مربوط به سال ۷۰۷ هجری قمری است که دارای یک گنبد بزرگ آجری است. سبک معماری شباهت زیادی به مسجد جامع دارد.بنا شامل یک اتاق گنبد دار است دیوارمقبره های آن از خارج توسط یک سلسله اتاقهای کوتاه متعلق به دوره های بعد محاصره شده است. داخل صحن شجرنامه ای موجود است که نصب امامزاده را به امامزاده حسن میرساند.
 
 

تاریخچه بنا
بنای امام زاده یحیی در منطقه ی کهنه گل واقع شده و فاصله آن به خط مستقیم تا مسجد جامع بسیار کم (حدود یک کیلومتر) است .در گذشته راه وصول به بقعه راه باریکی بود که از میان مزارع گندم صیفیجات میگذشت ،
( اما امروزه به علت توسعه شهر ورامین بنای امامزاده در داخل محدوده شهری قرار گرفته است. تزیینات گچبری و کاشیکاری های خود، اهمیتی جهانی دارد. در این بقعه، آرایه های گچبری وسعت زیادی از تزیینات را به خود اختصاص داده است به گونه ای که در بخش های مختلف بنا از جمله: گوشه سازی ها (سه کنج)، دیوار سمت قبله، سقف و کتیبه ثلث تاریخدار درون بقعه، می توان نمونه های منحصر به فردی از این تزیینات را مشاهده کرد.

 

فهرست مطالب:

موقعیت جغرافیایی ورامین در استان تهران

مطالعات جغرافیایی استان

مطالعات جغرافیایی ورامین

معرفی بنای مورد مطالعه

شرایط اقلیمی تهران

زمین شناسی ورامین

توپوگرافی

شرایط آب و هوایی استان تهران

شرایط آب و هوایی ورامین

 منابع آب

منابع آب استان تهران

منابع آب شهرستان ورامین

جنس خاک و پوشش گیاهی

 جمعیت

مطالعات تاریخی

تاریخچه بنا

 دروه ساخت بنا

 ویژگی های دوره تاریخی

مقایسه تطبیقی امامزاده یحیی با امامزاده جعفر اصفهان

 ویژگی های هنری بنا

 تحلیل و توصیف بنا

 نمایش چهارسوی بنا

 عملکرد قسمت های مختلف بنا

 دسترسی ها

فضاهای باز و بسته

 سیرکولاسیون

 سازه سایه ها

 تزیینات

 مواد و مصالح ساختمانی

آسیب شناسی

بررسی برخورد اجتماعی مردم با بنا

نتیجه گیری

 منابع


امام زاده یحیی گیاهیnbsp جمعیتمطالعات تاریخیتاریخچه جمعیتمطالعات تاریخیتاریخچه بناnbsp پوشش گیاهیnbsp جمعیتمطالعات تاریخیتاریخچه بناnbsp دروه ورامینnbsp منابع آبمنابع هوایی ورامینnbsp منابع بناnbsp دروه ساخت دوره تاریخیمقایسه تطبیقی گرفته است قرار گرفته مسجد جامع امامزاده یحیی های مختلف یحیی ورامین ویژگی های امام زاده امامزاده بناnbsp ورامین جغرافیایی استان تزیینات منابع ویژگی گچبری


تگ ها :

امام زاده یحیی گیاهیnbsp جمعیتمطالعات تاریخیتاریخچه جمعیتمطالعات تاریخیتاریخچه بناnbsp پوشش گیاهیnbsp جمعیتمطالعات تاریخیتاریخچه بناnbsp دروه ورامینnbsp منابع آبمنابع هوایی ورامینnbsp منابع بناnbsp دروه ساخت دوره تاریخیمقایسه تطبیقی گرفته است قرار گرفته مسجد جامع امامزاده یحیی های مختلف یحیی ورامین ویژگی های امام زاده امامزاده بناnbsp ورامین جغرافیایی استان تزیینات منابع ویژگی گچبری

سایر محصولات