پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب - دانلود
پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب
پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

پاورپوینت آب تحلیل خیابان ریجنت لندن پاورپوینت تحلیل ریجنت پارک 2 پاورپوینت میدان سرخ مسکو قوانین 2 پاورپوینت خیابان شانزه لیزه پاورپوینت تحلیل پاورپوینت فضاهای شهری میدان نقش جهان پاورپوینت تحلیل استانداردهای فضای شهری میدان ناوونا پاورپوینت تحلیل میدان دل شرب کامپو piazza del campo و پاورپوینت كروماتوگرافي پاورپوینت و طراحي فضاي شهری نگرشي بر فرآيندي اجتماعي و مكاني و پاورپوینت پارک ملی گلستان شرب پاورپوینت قوانین و مقررات دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب پاورپوینت و پیوندکووالانسی آب پاورپوینت معاهدات زیست محیطی پاورپوینت حفاری و گود قوانین برداری شرب پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب پاورپوینت ایمنی قوانین داربست شرب پاورپوینت ورمی کمپوست

  پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب    آب آشامیدنی: آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیائی، بیولوژی و رادیونوکلوئیدی آن در حدی باشد که آشامیدن آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.کلیفرم: گروهی از باکتر ی های هواز ی و بی هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور (هاگ) و تخمیر کننده لاکتوز هستند. این باکتری ها ساکن روده بزرگ انسان و حیوانات می باشند. کلیفرم های گرماپای: است کلیفرمهایی که قادر به تخمیر قند لاکتوز، تولید اسید و گاز در دمای 44 تا 45 درجۀ سلسیوس نیز می باشند. کلیفرم های گرماپا ی شامل گونه های اشریشیاکلی، کلبسیلا، آنتروباکتر، و سیتروباکتر است   استانداردهای آب آشامیدنی۱- اولیه ستاندارد اولیه: مربوط به سلامتی و از دیدگاه بهداشتی اهمیت دارد و پیگرد قانونی داردو آب آشامیدنی را تضمین می کنند.حد ماکزیمم آلاینده ها رانشان می دهند. ۲- ثانویه استاندارد ثانویه: جلوه ظاهری (مقررات زیبا شناختی) هستند که پیگرد قانونی نداردند و آب آشامیدنی مطلوب را تعیین می کنند که برای مصارف دیگری رضایت بخش می باشند.آلاینده هایی را کنترل می کنند که موجب ایجاد بو، مزه، رنگ، خورندگی، کف...

پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

دانلود   پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب    آب آشامیدنی: آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیائی، بیولوژی و رادیونوکلوئیدی آن در حدی باشد که آشامیدن آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.کلیفرم: گروهی از باکتر ی های هواز ی و بی هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور (هاگ) و تخمیر کننده لاکتوز هستند. این باکتری ها ساکن روده بزرگ انسان و حیوانات می باشند. کلیفرم های گرماپای: است کلیفرمهایی که قادر به تخمیر قند لاکتوز، تولید اسید و گاز در دمای 44 تا 45 درجۀ سلسیوس نیز می باشند. کلیفرم های گرماپا ی شامل گونه های اشریشیاکلی، کلبسیلا، آنتروباکتر، و سیتروباکتر است   استانداردهای آب آشامیدنی۱- اولیه ستاندارد اولیه: مربوط به سلامتی و از دیدگاه بهداشتی اهمیت دارد و پیگرد قانونی داردو آب آشامیدنی را تضمین می کنند.حد ماکزیمم آلاینده ها رانشان می دهند. ۲- ثانویه استاندارد ثانویه: جلوه ظاهری (مقررات زیبا شناختی) هستند که پیگرد قانونی نداردند و آب آشامیدنی مطلوب را تعیین می کنند که برای مصارف دیگری رضایت بخش می باشند.آلاینده هایی را کنترل می کنند که موجب ایجاد بو، مزه، رنگ، خورندگی، کف یا لکه گذاشتن می گردد. نکته: رهنمود های سازمان WHO در خصوص کیفیت  فیزیکی ،شیمیایی، میکروبیولوژیکی و رادیولوژیکی آب مبنای تدوین استاندارد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشد.  به عبارتی استانداردStandard : با توجه به شرایط اجتماعی و امکانات فنی و مهندسی، نیروی انسانی، اقتصادی و موقعیت اجتماعی و ... تدوین می گردد. ویژگی های فیزیکی و شیمیاییحد مطلوب: عبارت است از، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی، به طوری که، بیش تر از آن حد (تا مقدار حداکثر مجاز)، برای کیفیت آب آشامیدنی مطلوب نمی باشد، اما هنوز قابل آشامیدن است.یادآوری- حد مطلوب با در نظر گرفتن قابل پذیرش بودن آب از نظر طعم و بوی آب، موارد زیباشناختی، ملاحظات فنی، راهبری و اقتصادی آب، تعیین شده است.حداکثر مجاز: حد مجازی...

پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

  پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب    آب آشامیدنی: آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیائی، بیولوژی و رادیونوکلوئیدی آن در حدی باشد که آشامیدن آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.کلیفرم: گروهی از باکتر ی های هواز ی و بی هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور (هاگ) و تخمیر کننده لاکتوز هستند. این باکتری ها ساکن روده بزرگ انسان و حیوانات می باشند. کلیفرم های گرماپای: است کلیفرمهایی که قادر به تخمیر قند لاکتوز، تولید اسید و گاز در دمای 44 تا 45 درجۀ سلسیوس نیز می باشند. کلیفرم های گرماپا ی شامل گونه های اشریشیاکلی، کلبسیلا، آنتروباکتر، و سیتروباکتر است   استانداردهای آب آشامیدنی۱- اولیه ستاندارد اولیه: مربوط به سلامتی و از دیدگاه بهداشتی اهمیت دارد و پیگرد قانونی داردو آب آشامیدنی را تضمین می کنند.حد ماکزیمم آلاینده ها رانشان می دهند. ۲- ثانویه استاندارد ثانویه: جلوه ظاهری (مقررات زیبا شناختی) هستند که پیگرد قانونی نداردند و آب آشامیدنی مطلوب را تعیین می کنند... پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

 پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

 

 پاورپوینت قوانین و استانداردهای آب شرب

 

 

 

 

آب آشامیدنی: آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیائی، بیولوژی و رادیونوکلوئیدی آن در حدی باشد که آشامیدن آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.

کلیفرم: گروهی از باکتر ی های هواز ی و بی هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور (هاگ) و تخمیر کننده لاکتوز هستند. این باکتری ها ساکن روده بزرگ انسان و حیوانات می باشند.

 

کلیفرم های گرماپای: است کلیفرمهایی که قادر به تخمیر قند لاکتوز، تولید اسید و گاز در دمای 44 تا 45 درجۀ سلسیوس نیز می باشند. کلیفرم های گرماپا ی شامل گونه های اشریشیاکلی، کلبسیلا، آنتروباکتر، و سیتروباکتر است

 

 

استانداردهای آب آشامیدنی

۱- اولیه

ستاندارد اولیه: مربوط به سلامتی و از دیدگاه بهداشتی اهمیت دارد و پیگرد قانونی داردو آب آشامیدنی را تضمین می کنند.حد ماکزیمم آلاینده ها رانشان می دهند.

 

۲- ثانویه

استاندارد ثانویه: جلوه ظاهری (مقررات زیبا شناختی) هستند که پیگرد قانونی نداردند و آب آشامیدنی مطلوب را تعیین می کنند که برای مصارف دیگری رضایت بخش می باشند.آلاینده هایی را کنترل می کنند که موجب ایجاد بو، مزه، رنگ، خورندگی، کف یا لکه گذاشتن می گردد.

 

نکته: رهنمود های سازمان WHO در خصوص کیفیت  فیزیکی ،شیمیایی، میکروبیولوژیکی و رادیولوژیکی آب مبنای تدوین استاندارد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشد.

 

به عبارتی

 

استانداردStandard : با توجه به شرایط اجتماعی و امکانات فنی و مهندسی، نیروی انسانی، اقتصادی و موقعیت اجتماعی و ... تدوین می گردد.

 

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

حد مطلوب: عبارت است از، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی، به طوری که، بیش تر از آن حد (تا مقدار حداکثر مجاز)، برای کیفیت آب آشامیدنی مطلوب نمی باشد، اما هنوز قابل آشامیدن است.

یادآوری- حد مطلوب با در نظر گرفتن قابل پذیرش بودن آب از نظر طعم و بوی آب، موارد زیباشناختی، ملاحظات فنی، راهبری و اقتصادی آب، تعیین شده است.

حداکثر مجاز: حد مجازی از ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی است، که مصرف آن در کوتاه مدت یا دراز مدت، سبب ایجاد عارضه سوء برای سلامت انسان نشود.

 

 

عناوین:

تعاریف.....

ویژگی های میکروبیولوژی آب آشامیدنی.......

حد مجاز کیفیت باکتریولوژیکی آب آشامیدنی......

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی.........

استانداردهای آب آشامیدنی...........

مقدار حداکثر مجاز و مطلوب برخی از گندزداها در آب آشامیدنی......

مقدار کلرآزاد باقیمانده.........

ویژگی های رادیواکتیو..........

تعداد موارد سنجش روزانه کلر آزاد باقیمانده در شبکه های لوله کشی آب آشامیدنی، بر حسب جمعیت........

آب معدنی طبیعی.......

.

 

 

متن بالا فقط قسمتی از اسلایدهای  پاورپوینت میباشد، بعد از پرداخت آنلاین ، نسخه کامل فایل را دانلود نمایید 

تعداد اسلاید : 28
فرمت: پاورپوینت با قابلیت ویرایش


 

فروشگاه ما زیر مجموعه سایت filesell می باشد  که  دارای نماد اعتماد الکترونیکی  دو ستاره  وثبت شده در سامانه ساماندهی می باشد ( از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد) بنابراین میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاه های امن بانکی  نمایید

در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی ویا ایمیل سایت (بخش تماس با ما) مشکل خود را اعلام بفرمایید

در صورت نارضایتی ازفایل میتوانید مبلغ خود را پس بگیرید

با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید

امکان 10 بار دانلود با یک پرداخت در 5 روز اینده وجود دارد

 

 


فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی مقدار حداکثر مجاز nbsp nbsp nbsp nbsp پاورپوینت قوانین پرداخت آنلاین نسخه آنلاین نسخه کامل nbsp پاورپوینت میباشد اسلایدهای nbsp پاورپوینت معدنی طبیعی nbsp طبیعی nbsp nbsp nbsp nbsp ویژگی های حداکثر مجاز فیزیکی شیمیایی های فیزیکی nbsp پاورپوینت مقدار حداکثر گردد nbsp باشد nbsp پیگرد قانونی آشامیدنی فیزیکی مطلوب ویژگی پاورپوینت استانداردهای ایجاد شیمیایی رادیواکتیو


تگ ها :

فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی مقدار حداکثر مجاز nbsp nbsp nbsp nbsp پاورپوینت قوانین پرداخت آنلاین نسخه آنلاین نسخه کامل nbsp پاورپوینت میباشد اسلایدهای nbsp پاورپوینت معدنی طبیعی nbsp طبیعی nbsp nbsp nbsp nbsp ویژگی های حداکثر مجاز فیزیکی شیمیایی های فیزیکی nbsp پاورپوینت مقدار حداکثر گردد nbsp باشد nbsp پیگرد قانونی آشامیدنی فیزیکی مطلوب ویژگی پاورپوینت استانداردهای ایجاد شیمیایی رادیواکتیو