پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه - دانلود
پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه
پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد سازمانها سازمانها و جامعه سازمانها

پاورپوینت درمورد روش نمونه برداری از آلاینده و های هوا پاورپوینت درمورد روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه و مقاله آثار نويسي پاورپوینت درمورد سازمانها رمزنگاري متقارن پاورپوینت بر درمورد دینامیک قطار پاورپوینت درمورد دین باوری و دین پاورپوینت مداری پاورپوینت درمورد زندگی سازمانها ما و گردش زمین پاورپوینت درمورد مديريت IT شهري در جهان دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم درمورد داروخانه – UML درمورد پاورپوینت درمورد جانورشناسی پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و و جامعه پاورپوینت پاورپوینت درمورد طلاق و عوامل آن مقاله درمورد درمورد شهرستان فریمان

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 290 محتویاتمفاهيم پايه•جامعهجامعه چيست؟مفهوم جامعه شناسيساختارهاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيعلل تغييرات جوامععوامل تصادفي شامل موارد زير مي باشندتقسيم بندي جوامعسير تحول جوامع بشريمقايسه جامعه شهري و روستاييسير تحول جوامع بشريمقايسه ويژگي هاي شهر صنعتي و شهر ماقبل صنعتمقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعاتجامعه اطلاعاتي در يك نگاهبرخي از ويژگي هاي كليدي زمينه ساز پيدايش روندهاي جهاني عصر ارتباطات و اطلاعاتجامعه اطلاعاتي و اقتصادجامعه اطلاعاتي و تجارتجامعه اطلاعاتي و شهرهاي الكترونيكيو . . .     مفاهيم پايه•جامعهمقدمهتفكر جامعه شناسي به مفهوم توسعه درك انتقادي از جامعه بوده و متكي بر اصل اجتماعي بودن زندگي انسان ها است.جامعه چيست؟پارتو (جامعه شناس ايتاليايي)جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطه متقابل يا پيچيده قرار دارند, صورت واقعي اين هيات اجتماعي, متنوع و متعدد است و عوامل گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.گيدينگز (جامعه شناس آمريكايي):جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.گورويچ (جامعه شناس فرانسوي):جامعه واقعيتي كلي و كثير الاجزاء و جامع جميع جهات است.مك ايور:جامعه به معني دسته اي از مردم است كه با يكديگر زندگي   مي كنند و به هم تعلق دارند به طوري كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص, بلكه در مجموعه اي از منافع كه همه زندگي آنها را شامل مي شود, مشترك هستند.آگ برن و نيم كف (جامعه شناسان آمريكايي):جامعه گروه وسيع و پردوامي, مركب از تعداد زيادي زن, مرد و كودك است كه اشتراكات فراواني دارند, براي بقاي خود همكاري مي كنند و سازمانهاي متعددي را پديد مي آورند.   مفهوم جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه خود, حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده اي است كه به صورت كلي اخذ شده و در قالب قوانين درآمده است.لئوپولدفن وايزجامعه شناسي را بررسي روابط متقابل انسانها مي داند و قائل به اصالت حس و رفتار است.ماكس وبرجامعه شناسي را علمي مي داند كه به دنبال درك, تفسير و تفهم عمل اجتماعي انسان است تا بدين ترتيب به تبيين علي سير عمل اجتماعي و نتايج آن نايل گردد.    ساختارهاي اجتماعينيازهاي گوناگون انسان بي شمار است. براي رفع اين گونه نيازها به روابط با ديگران نيازمند است. بدين منظور معمولا ساختارهاي پيچيده اي تحت عنوان نهاد ايجاد مي شود.هانري مندراسنهاد اجتماعي مجموعه اي از هنجارهاست كه در يك دستگاه اجتماعي به كار بسته شده و قانوني بودن يا نبودن هر چيز را درآن دستگاه تعيين مي كند. ازدواج, خانواده, مدرسه, دانشگاه و ...از نهادهاي اجتماعي هستند.مك ايوربه شبكه اي از پويش هاي پيچيده اجتماعي كه به هدف يا اهداف معيني ناظر است و كل يگانه اي به شمار مي آيد, نهاد اجتماعي مي گويند. چون اين پويش ها معمولا به كمك امكاناتي محقق...

پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد سازمانها و جامعه

دانلود مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 290 محتویاتمفاهيم پايه•جامعهجامعه چيست؟مفهوم جامعه شناسيساختارهاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيعلل تغييرات جوامععوامل تصادفي شامل موارد زير مي باشندتقسيم بندي جوامعسير تحول جوامع بشريمقايسه جامعه شهري و روستاييسير تحول جوامع بشريمقايسه ويژگي هاي شهر صنعتي و شهر ماقبل صنعتمقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعاتجامعه اطلاعاتي در يك نگاهبرخي از ويژگي هاي كليدي زمينه ساز پيدايش روندهاي جهاني عصر ارتباطات و اطلاعاتجامعه اطلاعاتي و اقتصادجامعه اطلاعاتي و تجارتجامعه اطلاعاتي و شهرهاي الكترونيكيو . . .     مفاهيم پايه•جامعهمقدمهتفكر جامعه شناسي به مفهوم توسعه درك انتقادي از جامعه بوده و متكي بر اصل اجتماعي بودن زندگي انسان ها است.جامعه چيست؟پارتو (جامعه شناس ايتاليايي)جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطه متقابل يا پيچيده قرار دارند, صورت واقعي اين هيات اجتماعي, متنوع و متعدد است و عوامل گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.گيدينگز (جامعه شناس آمريكايي):جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.گورويچ (جامعه شناس فرانسوي):جامعه واقعيتي كلي و كثير الاجزاء و جامع جميع جهات است.مك ايور:جامعه به معني دسته اي از مردم است كه با يكديگر زندگي   مي كنند و به هم تعلق دارند به طوري كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص, بلكه در مجموعه اي از منافع كه همه زندگي آنها را شامل مي شود, مشترك هستند.آگ برن و نيم كف (جامعه شناسان آمريكايي):جامعه گروه وسيع و پردوامي, مركب از تعداد زيادي زن, مرد و كودك است كه اشتراكات فراواني دارند, براي بقاي خود همكاري مي كنند و سازمانهاي متعددي را پديد مي آورند.   مفهوم جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه خود, حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده اي است كه به صورت كلي اخذ شده و در قالب قوانين درآمده است.لئوپولدفن وايزجامعه شناسي را بررسي روابط متقابل انسانها مي داند و قائل به اصالت حس و رفتار است.ماكس وبرجامعه شناسي را علمي مي داند كه به دنبال درك, تفسير و تفهم عمل اجتماعي انسان است تا بدين ترتيب به تبيين علي سير عمل اجتماعي و نتايج آن نايل گردد.    ساختارهاي اجتماعينيازهاي گوناگون...

پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد, سازمانها و جامعه پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد سازمانها و جامعه

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 290 محتویاتمفاهيم پايه•جامعهجامعه چيست؟مفهوم جامعه شناسيساختارهاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيعلل تغييرات جوامععوامل تصادفي شامل موارد زير مي باشندتقسيم بندي جوامعسير تحول جوامع بشريمقايسه جامعه شهري و روستاييسير تحول جوامع بشريمقايسه ويژگي هاي شهر صنعتي و شهر ماقبل صنعتمقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعاتجامعه اطلاعاتي در يك نگاهبرخي از ويژگي هاي كليدي زمينه ساز پيدايش روندهاي جهاني عصر ارتباطات و اطلاعاتجامعه اطلاعاتي و اقتصادجامعه اطلاعاتي و تجارتجامعه اطلاعاتي و شهرهاي الكترونيكيو . . .     مفاهيم پايه•جامعهمقدمهتفكر جامعه شناسي به مفهوم توسعه درك انتقادي از جامعه بوده و متكي بر اصل اجتماعي بودن زندگي انسان ها است.جامعه چيست؟پارتو (جامعه شناس ايتاليايي)جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطه متقابل يا پيچيده قرار دارند, صورت واقعي اين هيات اجتماعي, متنوع و متعدد است و عوامل گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.گيدينگز (جامعه شناس آمريكايي):جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.گورويچ (جامعه شناس فرانسوي):جامعه واقعيتي كلي و كثير الاجزاء و جامع جميع جهات است.مك ايور:جامعه به معني دسته اي از مردم است كه با يكديگر زندگي   مي كنند و به هم تعلق دارند به طوري كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص, بلكه در مجموعه اي از منافع كه همه زندگي آنها را شامل مي شود, مشترك هستند.آگ برن و نيم كف (جامعه شناسان آمريكايي):جامعه گروه وسيع و پردوامي, مركب از تعداد زيادي زن, مرد و كودك است كه اشتراكات فراواني دارند, براي بقاي خود همكاري مي كنند و سازمانهاي متعددي را پديد مي آورند.   مفهوم جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه خود, حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده اي است كه به صورت كلي اخذ شده و در قالب قوانين درآمده است.لئوپولدفن وايزجامعه شناسي را بررسي روابط متقابل انسانها مي داند و قائل به اصالت حس و رفتار است.ماكس وبرجامعه شناسي را علمي مي داند كه به دنبال درك, تفسير و تفهم عمل اجتماعي انسان است تا بدين ترتيب به تبيين علي سير عمل اجتماعي و...پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد سازمانها و جامعه پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 290

 

محتویات

مفاهيم پايه

جامعه

جامعه چيست؟

مفهوم جامعه شناسي

ساختارهاي اجتماعي

تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي

تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي

علل تغييرات جوامع

عوامل تصادفي شامل موارد زير مي باشند

تقسيم بندي جوامع

سير تحول جوامع بشري

مقايسه جامعه شهري و روستايي

سير تحول جوامع بشري

مقايسه ويژگي هاي شهر صنعتي و شهر ماقبل صنعت

مقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعات

جامعه اطلاعاتي در يك نگاه

برخي از ويژگي هاي كليدي زمينه ساز پيدايش روندهاي جهاني عصر ارتباطات و اطلاعات

جامعه اطلاعاتي و اقتصاد

جامعه اطلاعاتي و تجارت

جامعه اطلاعاتي و شهرهاي الكترونيكي

و . . .

 

 

 

 

مفاهيم پايه

جامعه

مقدمه

تفكر جامعه شناسي به مفهوم توسعه درك انتقادي از جامعه بوده و متكي بر اصل اجتماعي بودن زندگي انسان ها است.

جامعه چيست؟

پارتو (جامعه شناس ايتاليايي)

جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطه متقابل يا پيچيده قرار دارند, صورت واقعي اين هيات اجتماعي, متنوع و متعدد است و عوامل گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.

گيدينگز (جامعه شناس آمريكايي):

جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.

گورويچ (جامعه شناس فرانسوي):

جامعه واقعيتي كلي و كثير الاجزاء و جامع جميع جهات است.

مك ايور:

جامعه به معني دسته اي از مردم است كه با يكديگر زندگي   مي كنند و به هم تعلق دارند به طوري كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص, بلكه در مجموعه اي از منافع كه همه زندگي آنها را شامل مي شود, مشترك هستند.

آگ برن و نيم كف (جامعه شناسان آمريكايي):

جامعه گروه وسيع و پردوامي, مركب از تعداد زيادي زن, مرد و كودك است كه اشتراكات فراواني دارند, براي بقاي خود همكاري مي كنند و سازمانهاي متعددي را پديد مي آورند.

 

 

 

مفهوم جامعه شناسي

اگوست كنت

جامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه خود, حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده اي است كه به صورت كلي اخذ شده و در قالب قوانين درآمده است.

لئوپولدفن وايز

جامعه شناسي را بررسي روابط متقابل انسانها مي داند و قائل به اصالت حس و رفتار است.

ماكس وبر

جامعه شناسي را علمي مي داند كه به دنبال درك, تفسير و تفهم عمل اجتماعي انسان است تا بدين ترتيب به تبيين علي سير عمل اجتماعي و نتايج آن نايل گردد.

 

 

 

 

ساختارهاي اجتماعي

نيازهاي گوناگون انسان بي شمار است. براي رفع اين گونه نيازها به روابط با ديگران نيازمند است. بدين منظور معمولا ساختارهاي پيچيده اي تحت عنوان نهاد ايجاد مي شود.

هانري مندراس

نهاد اجتماعي مجموعه اي از هنجارهاست كه در يك دستگاه اجتماعي به كار بسته شده و قانوني بودن يا نبودن هر چيز را درآن دستگاه تعيين مي كند. ازدواج, خانواده, مدرسه, دانشگاه و ...از نهادهاي اجتماعي هستند.

مك ايور

به شبكه اي از پويش هاي پيچيده اجتماعي كه به هدف يا اهداف معيني ناظر است و كل يگانه اي به شمار مي آيد, نهاد اجتماعي مي گويند. چون اين پويش ها معمولا به كمك امكاناتي محقق مي گردد, اين كلمه گذشته از معني اصلي خود بر محل و ساختمانها و ساير وسايلي كه بدين منظور ضرورت مي يابد نيز دلالت دارد.


nbsp nbsp nbsp تحول جوامع بشريمقايسه پاورپوینت درمورد آثار مفهوم جامعه شناسياگوست جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي nbsp nbsp مفهوم آورند nbsp nbsp nbsp مفهوم جامعه nbsp nbsp جامعه شناس تحول جوامع جوامع بشريمقايسه دگرگوني هاي اطلاعاتجامعه اطلاعاتي جامعه اجتماعي اطلاعاتي پيچيده شناسي دارند


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp تحول جوامع بشريمقايسه پاورپوینت درمورد آثار مفهوم جامعه شناسياگوست جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي nbsp nbsp مفهوم آورند nbsp nbsp nbsp مفهوم جامعه nbsp nbsp جامعه شناس تحول جوامع جوامع بشريمقايسه دگرگوني هاي اطلاعاتجامعه اطلاعاتي جامعه اجتماعي اطلاعاتي پيچيده شناسي دارند